Privacy verklaring

McTrade – graphic arts machinery VOF, gevestigd aan de Lindelaan 26, 5844 AG, Stevensbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

McTrade – graphic arts machinery VOF
Lindelaan 26 – NL-5844 AG – Stevensbeek – Nederland
Tel: +31 (0)653443948
E-mail: info@mctrade.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

McTrade verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf expliciet heeft opgegeven en/of achtergelaten. Wij gebruiken geen social media plugins om persoonsgegevens te verzamelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat, wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mctrade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

McTrade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling(-en)
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven (dagelijks, wekelijks of maandelijks)
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is voor onze dienstverleningen
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren met de juiste documenten en papieren
  • McTrade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

McTrade neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor derden. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van McTrade) tussen zit. McTrade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Constant Contact voor de dagelijkse-, wekelijkse- of maandelijkse nieuwsbrieven
  • Boekhoudprogramma: facturatie- en betalingsgegevens
  • Website: informeren prospects/opdrachtgevers

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

McTrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieTermijnReden
Personalia5 jaarInformatie, facturatie, boekhouding
Adres5 jaarInformatie, levering en facturatie

Delen van persoonsgegevens met derden

McTrade verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

McTrade gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door McTrade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mctrade.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

McTrade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mctrade.nl.